Projecten in DRC


De situatie in de Democratische Republiek van Congo blijft alarmerend . Elke dag vallen er slachtoffers in Noord-Kivu en Goma en de economie is nog steeds onstabiel in het hele land. Echter, met initiatieven zoals deze kunnen wij samen de situatie van kansarme kinderen in R.D. Congo op een duurzame manier blijven verbeteren.

In 2014 zijn de voorzitster van MISA en een aantal vrijwilligers naar Congo gereisd, om daar vol enthousiasme samen te werken met de betrokkenen.
Onze missie in Congo:

  • terugkeer van straatkinderen naar hun familie
  • capaciteit opbouwen van ons team in Congo
  • bezoeken van bestaande scholen
  • het leren van duurzame tuinbouw en nog meer…


Projecten
De stichting Missionaire du Salut heeft op dit moment een aantal projecten onder haar hoede.

– Opvangtehuis

Kinderarmoede is een van de vele problemen die de nieuwe regering van de Democratische Republiek van Congo moet aanpakken na de verkiezingen van 28 november. In de steden leven tienduizenden kinderen op straat, en bijna zeven op de tien kinderen gaan niet naar de lagere school. Voor hulporganisaties is het vechten tegen de bierkaaien.

Wij willen tijdelijk opvang bieden aan weeskinderen. Daarvoor willen wij een kleine huis bouwen, waar die kinderen de basisbehoefte kunnen krijgen. Hiervoor hebben we al een locatie.

Bij de bouw willen wij plaatselijke bouwmaterialen gebruiken, al het materiaal wordt daarom lokaal aangekocht, wij willen duurzaam materiaal gebruiken en met behulp van de dorpsbewoners kan dit snel gebeuren.

De bouw van een opvangtehuis in Lutedele is ons grootste en urgentste project op dit moment, wij hebben tevens de mogelijkheid gekregen een stuk land aan te kopen om onze voorziening daar te kunnen realiseren.

Verder zijn we actief met de volgende projecten:

– Kliniek/huisartsenpost

Wij willen samenwerken met de plaatselijk huisarts, dit is namelijk gemakkelijker voor iedereen.

We hebben een afspraak gemaakt met een kliniek in de buurt van ons grondgebied (5 km), de kliniek heeft echter een tekort aan medische apparatuur en medicijnen en door de armoede kunnen mensen hun bezoek niet betalen aan de huisarts. Hier willen wij hun graag in tegemoet komen.

– Vakopleiding

De ontwikkeling van kinderen en voorbereiding op werk in de maatschappij. Door samen te werken met bestaande organisaties, of met sponsoren kunnen wij faciliteren in werk als naaiatelier, computerwerk, timmerman of tuinier.

-Drinkwatervoorziening

Lutedele is een kleine wijk in de gemeente Mont-mongafula met ongeveer 14.045 inwoners. Mensen hebben het moeilijk met het verkrijgen van water. Ze moeten een heel eind lopen om aan water te komen, sommige locaties hebben kranen, maar er komt geen water uit die kranen.

Er is gebrek aan hygiëne, de bevolking van Lutedele kan niet makkelijk douchen of koken door het gebrek aan water. Men gebruikt heel vaak onhygiënisch water (gevaarlijke bacteriën bevinden zich in dit water). Het regent ook niet zo vaak. Afgelopen jaar heeft het maar een paar maanden geregend. Door het vieze water elke dag te gebruiken zijn er veel ziektes bij de kinderen. De buikjes van de kinderen zwellen en er ontstaan ziektes als, cholera, polio, diarree en huidziekten.

Dit zijn enkele indicatoren van armoede. Het gebrek aan schoon water is niets anders dan een uiting van armoede.

Door een waterput te installeren in het centrum en naast de huizen of in de bebouwde kom willen wij deze situatie veranderen. Wij willen de loopafstanden verkorten en voorkomen dat de kinderen lange wegen en grote bergen moeten trotseren om aan water te komen, zelfs als de water niet schoon is.

Kosten: De kosten voor het installeren van een manuele waterput is hier in totaal 10.000 euro.

– Land en tuinbouwproject

Congo is het tweede grootste land in Afrika met 71 miljoen inwoners en het achttiende meest bevolkte land ter wereld.

Veel inwoners van het land leven in armoede en Stichting Misa wil de bevolking graag helpen met het organiseren van goede oogsten en het bevorderen van samenwerking tussen de boeren, zodat zij eten op tafel krijgen voor hun kinderen. De grond van Congo is heel vruchtbaar maar de boeren hebben behoefte aan adequaat gereedschap.

De VN heeft sinds haar oprichting de toegang tot voldoende voeding vastgelegd als een recht van het individu én een collectieve verantwoordelijkheid. Meer dan 75 % van de Congolezen is werkzaam binnen de landbouw, maar sinds bijna dertig jaar is de situatie er ernstig op achteruit gegaan.

Er bestaan verschillende soorten beperkingen voor de kleine boeren en de organisaties die de landbouwontwikkeling in de weg staan. Deze beperkingen betreffen vooral de productie, de bewaring en de verwerking, het transport en de verkoop, de toegang tot de grond en de versterking van de capaciteiten. Onvoldoende productiemiddelen, zaad, klein gereedschap, tractor, onvoldoende technische opleidingen, het niet valoriseren van de traditionele landbouwpraktijken. Momenteel worden de landbouwgronden onvoldoende benut, waarbij dan meestal nog gewerkt wordt met zaad of dieren, welke weinig productief zijn. Een duurzaam landbouwmodel promoten volgens een agro-ecologische benadering moet meer opleveren. De kwestie van het model van landbouwontwikkeling is, dat het moet worden aangemoedigd, en is van essentieel belang. Er zijn in de DRC heel wat uitdagingen op het gebied van milieu, die in aanmerking moeten worden genomen. Het is noodzakelijk de harmonisering van de landbouwmodellen met betrekking tot milieubewuste landbouw(aarde, water, bomen) te verbeteren.

– Basisonderwijs

Misa wil graag samen gaan werken met lokale scholen.

Het geven van primair onderwijs is heel belangrijk in het leven van de kinderen. In de wijk Lutendele gaan veel kinderen niet naar school. De voornaamste reden hiervoor is armoede. armoede. Het onderwijs is vaak duur en de ouders kunnen het zich niet veroorloven. De scholen zelf missen vaak ook veel cruciale middelen.

Stichting Missionaire du Salut wil lokale scholen ondersteunen in de uitbreiding van lesmateriaal, met duurzame renovatie van schoolgebouwen. De stichting wil de kwaliteit van onderwijs bevorderen, scholen in sloppen wijken ondersteunen met materialen en trainingen. In het bijzonder het onderwijs en de ontwikkeling van weeskinderen, straatkinderen uit oorlogsgebieden die nu op straat leven en alleenstaande kinderen, die met moeders onder de armoedegrens leven.

Ons doel is verandering aan te brengen in het leven van kansarme kinderen, kinderen die alleen zijn komen te staan na een traumatische ervaring. Er is zeer weinig aandacht voor de genderverschillen bij de sociaal-economische re-integratie: de bestaande programma’s zijn meestal gericht en gebaseerd op re-integratie van jongens en hebben onvoldoende oog voor de noden en problemen van meisjes.

– Duurzame energie voorziening

Misa wil duurzame primaire voorzieningen opzetten voor de benodigde levensbehoeften. Zoals zonnepanelen of generatoren voor elektriciteit.

– Mobiliteit

Stichting Misa heeft behoefte aan een tractor voor haar werken in Congo, het liefst gesponsord.

Voorwaarden

De leiding van de stichting Missionnaire du Salut neemt de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleidsplan en van alle projecten.

De stichting maakt goed gebruik van de sociale banden van mensen, en weet daaruit hulpbronnen in te zetten om een goede omgang met mensen te kunnen garanderen.

De stichting is mensgericht en gebaseerd op vertrouwen tussen de medewerkers onderling, en met de kinderen. Er is voldoende tijd, geld en menskracht nodig om het doel te realiseren.

Daarom willen we zo transparant mogelijk zijn. Ja, ook voor ons is transparantie het nieuwe kernwoord: dat geeft ons de mogelijkheid om te laten zien wat we voor het goede doel willen doen.

Door verschillende acties proberen wij mensen bewust te maken van hun verantwoordelijkheid als mondiale burger en in onze wijk en wereldwijd. Wij graag de problematiek van derde wereldlanden onder de aandacht van iedere inwoner zien te brengen. Daarvoor hebben wij verschillende supportactiviteiten bedacht.

Stichting Misa support:

Gezinsherenigingsproject

Stichting Misa ten doelstelling om zoveel mogelijk straatkinderen te herenigen met hun familie en adoptieouders en anders een gastgezin te werven voor deze kinderen. Dit is één van onze manieren om effectief het problematiek straatkinderen te voorkomen.

Adoptieouders in NL en in RDC:

Elk adoptiegezin word gevraagd om zich aan te melden door het invullen en ondertekenen van een aanmeldingsformulier of via een brief. In het projectland wordt er dan per locatie gezocht, de geboortedocumenten van het kind worden bij de overheid opgevraagd om vervolgens het kind aan een gastgezin of diens biologisch ouders te koppelen. Bij de aanvang sturen we voor de nieuwe ouder of gastgezin een infodocument met algemene informatie over het kind en de algemene situatie van het betreffende kind, alsmede een foto. Van iedere familie en adoptiegezin wordt er een dossier/map aangemaakt in onze database en men word op de adoptielijst geplaatst om vervolgens  gekoppeld te worden aan een kind dat op de wachtlijst staat. Wanneer de financiële ondersteuning voor een bepaald kind stopt, wordt de adoptieouder aan een ander kind voorgesteld als adoptieouder in NL.

Food support:

Deze kinderen en hun familie komen uit zeer arme omstandigheden. Men lijdt aan veel gebreken. Fufu en maniok zijn het hoofdgerecht op het menu van veel Congolezen, maar zelfs daar komt men heel moeilijk aan.

Het is ons beleid om samen met deze ouders te werken, op ons grond gebied (van 8 hectare) aan de bouw van kleine moestuintjes. We willen een kleine coöperatie opstarten met de moeders of families, zelf met de kinderen, die willen leren hoe je een moestuin in moet richten en onderhouden.

School support:

Een van de millenniumdoelstellingen van de vereniging Naties is basiseducatie voor alle kinderen. In Europa zou dat van vanzelfsprekend moeten zijn, in Congo is dat echter niet altijd het geval. Hoewel sommige families de noodzaak niet van goed basisonderwijs soms niet inzien, zijn er ouders die hun kinderen wel graag naar school zouden sturen, maar het schoolgeld en spullen niet kunnen bekostigen. Stichting Misa heeft als doel om ieder schooljaar hiervoor geld beschikbaar te stellen, aan kinderen die anders het onderwijs zouden missen.

Transit centra project:

Transit Centra is een plek waar gemiddeld tien kinderen tijdelijk kunnen onderkomen voordat ze worden opgevangen , gedurende de twee maanden waarin wij een gepaste oplossing proberen te vinden. Daarnaast word het een centrum waar deze kinderen trainingen en cursussen kunnen volgen, zodat zij zich tot betere individuen kunnen ontwikkelen, die een waardevolle plaats in de maatschappij kunnen innemen. Het centrum gaat ook meer mogelijkheden creëren  om dichterbij de gemeenschap van de doelgroep te komen. Ons centrum dient als veilige verblijfplaats, totdat het kind herenigd kan worden.

Family support:

Family support is in eerste instantie bedoeld voor alleenstaande tienermeisjes en hun baby’s en om arme gezinnen uit sloppenwijk te ondersteunen. Maar in de toekomst kan er vanuit deze fonds ook aan andere families hulp geboden worden. Wij zoeken donateurs die voor een vast maandbedrag van € 5,-of een veelvoud hiervan willen bijdragen.

Training Center Project:

Met een trainingscentrum kunnen we meer gaan beteken voor deze kinderen, zoals voorbereidend een werktraject. Op locatie zullen wij beschikken over een ICT ruimte met 10 computers, een naaiatelier met 10 machines, het beheer bestaat uit een team met een technisch sociale leermeester uit de wijk en een familiecoach. De jongeren zullen aan het einde van het jaar eindigen met een vak certificaat/ervaring, op LBO niveau 1,2. Foundation Misa wil jaarlijks gemiddeld 100 jongeren en ouders in de wijk certificeren met het “Sociaal Leerbedrijf Misa” in nauwe samenwerking met Congolezen NGO’S. Onze training is een nieuw concept, waarbij kansarme jongeren worden getraind en waarbij zij en hun gezin intensief worden begeleid binnen de werksituatie. Dit laatste dient om vroegtijdig uitval van de jongeren te voorkomen. We realiseren hiermee dus een sociale EN  economische doelstelling tegelijk: vastgoed produceren, training en coaching. Alle jongeren verlaten het traject dus ten minste met een certificaat/ervaring om verder te kunnen.